Layer
Layer
Veelgestelde vragen

DE STAAL

NIEUW STADSENTREE

De gemeente Delft heeft een uitgebreide selectieprocedure doorlopen om tot één geschikte partij te komen voor de herontwikkeling van deze locatie. Novaform mag de herontwikkeling van De Staalweg 1 en omgeving gaan voorbereiden en uitvoeren.

Wij hebben al veel reacties uit de buurt en van ondernemers mogen ontvangen, waar we rekening mee kunnen houden. U kunt uw reacties en suggesties op onze plannen nog steeds blijven insturen. Samen gaan we graag voor een kwalitatieve uitbreiding van Delft en een optimale aansluiting op de bestaande wijk.

Wilt u meedenken over de invulling? Dan nodigen wij u graag uit om deel te nemen aan de klankbordgroep. Wij zullen 3 groepen samenstellen op basis van de thema’s:

 • Mobiliteit en bereikbaarheid
 • Duurzaam bouwen en inrichting groen
 • Gebruikers kantoor/bedrijfsruimten voor de nieuwe ‘bedrijvencampus’

Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mail naar d.aldenhoven@novaform.nl met uw motivatie en opgave van een van de 3 thema’s.

IK HEB INTERESSE
Veelgestelde vragen

WONINGEN

Waarom is er water aangebracht in de buurt van de woningen?
Woningen
Water is een verbindend element en zal een ‘duidelijk’ en herkenbaar element zijn in de planopzet. Groen en water zijn voor dit plan de verbindende elementen die thuishoren in Delft en dus ook in deze nieuw te bouwen omgeving.
Kan de hoogte van de woontoren lager worden?
Woningen
Dat kan zeer zeker. Om de herkenbaarheid en de nieuwe entree van Delft te benadrukken is ervoor gekozen een iconisch stedenbouwkundig en architectonisch te bouwen van ongeveer 70 meter hoog met 21 à 22 verdiepingen.
Worden de woningen betaalbaar binnen dit plan? Hoeveel woningen zijn er tot € 200.000,-?
Woningen
Ja, bij de opbouw van de woningtypologie zijn ook kleinere woningen opgenomen. Denk aan appartementen in de vorm van studio’s. De exacte prijs (huur / koop) is in dit stadium nog niet te bepalen. Het aantal kleinere woningen wordt eind april 2018 duidelijk.
Waar komt de iconische woontoren?
Woningen
In ons plan komt de woontoren in een uiterste hoek van het plangebied. Na akkoord, wordt de toren conform ons plan zo ver mogelijk van de bestaande bouw gerealiseerd.
Hoeveel verdiepingen krijgen de stadswoningen aan de ‘Stille Putten’?
Woningen
In het plan wordt uitgegaan van maximaal 4 bouwlagen voor de stadswoningen. Dit betekent dat de stadswoningen 3 verdiepingen krijgen en een optie tot opbouw van een extra woonlaag.
Komen er ook sociale huurwoningen?
Woningen
Nee, in dit planvoorstel is geen ruimte voor sociale huurwoningbouw. Er is wel sprake van betaalbare woningen voor starters of ouderen.
Hoe komt het dat de toren er zo vreemd uitziet? Is het wel technisch haalbaar om het zo te bouwen?
Woningen
Er is in dit plan bewust gekozen voor een ambitieus plan met ruimte voor innovatie. Het gevelontwerp is zeker een uitdagende onderneming. We zullen de toren in co-creatie bouwen in samenwerking met jonge architectenbureaus uit Delft verder gaan uitwerken.
Hoe zit het met de duurzaamheid van dit project?
Woningen
Er is veel aandacht voor duurzaamheid. We bouwen daarom circulair met oog voor de toekomst. Waar mogelijk aardgasloos en gebruikmakend van warmte koude opslag.

SUGGESTIES VAN DE GEMEENTE DELFT

WONINGEN
 • Let op: aandacht voor duurzaamheid
 • De woningen in dit plan aan laten sluiten bij de uitdagingen die de gemeente in de woonvisie heeft vastgesteld
 • Op deze plek, mits goed ingepast, een iconische hoogbouw. Hieronder valt overigens ook getrapte hoogbouw
 • Er zal nog wel extra aandacht besteed moeten worden aan maatregelen ten aanzien van het geluid van de A13 en van de Oostpoortweg.
 • Verassende uitgangspunten van het ontwerp met de woontoren als sterk landmark aan de A13.
 • Aandacht voor de toekomstbestendigheid
Veelgestelde vragen

BEDRIJVIGHEID

Er is opnieuw ruimte voor bedrijvigheid? Wat voor soort bedrijven zouden er kunnen komen?
Bedrijvigheid
Voor de bedrijvigheid in dit plan heeft het Novaform team speciaal enkele profielen opgesteld.
Wat is verticale landbouw?
Bedrijvigheid
Verticale landbouw is een vorm van landbouw waarbij gebruik wordt gemaakt van gestapelde kweeklagen in hoogbouw (bijv. in bestaande kantoorgebouwen of fabriekshal). In de iconische toren is ruimte voor dit soort innovatieve oplossingen.

SUGGESTIES VAN DE GEMEENTE DELFT

BEDRIJVIGHEID
 • Aandacht voor mix tussen wonen en werken (waar mogelijk en van toepassing)
 • Mix aan werkfuncties zoals bedrijfsruimten voor creatieve/duurzame bedrijvigheid sluiten aan op de kernwaarden van Delft.
Veelgestelde vragen

OMGEVING

Kan het groen in de vorm van een park nog meer uitgebreid worden? En wordt het groen teruggebracht in de nieuwe en bestaande wijk?
Omgeving
Het groen wordt meer kijk en belevingsgroen. Denk hierbij aan groen als toplaag van bijvoorbeeld de bedrijfsruimten. Het wordt geen ‘stadspark met picknickmogelijkheden aan de snelweg’. Het groenelement wordt zoveel mogelijk toegepast als daklaag.
Bestaat het plan alleen uit stenen of komt er ook groen terug in het straatbeeld?
Omgeving
In uitwerking en inrichting van de openbare ruimten zal er zeker groen terugkomen.
Hoe is het parkeren geregeld?
Omgeving
Er is in het plan rekening gehouden met een parkeervoorziening van 150 – 300 autoparkeerplaatsen in 1 of 2 parkeeretages. Ook op straat zijn er parkeervoorzieningen toegevoegd in het plan. Hier parkeren de bewoners van de laagbouwwoningen straks.
Mooi het nieuwe plan, maar wat gebeurt er in de straat voor mijn woning?
Omgeving
Voor de bestaande infrastructuur is de gemeente Delft verantwoordelijk. De buurt van het nieuwbouwproject behoort niet bij de opdracht of tenderuitvraag van dit project. Natuurlijk zullen we in het plangebied zo goed mogelijk aan laten aansluiten op de bestaande omgeving en waar mogelijk aanpassen en verbeteren.
Wat kunnen we op deze locatie nog meer verwachten?
Omgeving
Een prettige woon-, werk- en verblijfsomgeving met veel groen en water. Een nieuw visitekaartje voor Delft. Ruimte voor innovatie (bijvoorbeeld de moderne iconische toren met ruimte voor verticale landbouw), maar ook een knipoog naar de typisch Delftse stijl van de binnenstad met de woningen aan de gracht. Dit alles met veel aandacht voor duurzaamheid en veiligheid.
Is er in de nieuwe plannen ruimte voor een buurt- of wijkvoorziening?
Wij zijn met Ipse de Bruggen in gesprek hoe en in welke mate we de huidige voorzieningen (ontmoetingsruimte, winkel) terug kunnen laten komen in ons planvoorstel.
In hoeverre kan ik suggesties aandragen/meedenken over de invulling van de plannen?
Omgeving
U kunt tijdens het hele proces reageren of suggesties aandragen. Wij stellen uw feedback zeer op prijs. Mochten wij door de gemeente geselecteerd worden om deze locatie te herontwikkelen, dan zijn wij voornemens om een aparte Klankbordgroep op te richten om de wensen en belangen vanuit de buurt en van toekomstige bewoners te inventariseren en mee te nemen in het uitwerkingsproces.

SUGGESTIES VAN DE GEMEENTE DELFT

OMGEVING
 • Veel aandacht besteed aan klimaatadaptatie en vergroening van daken en gebouwen.
 • Aandacht voor groen en blauw, waarbij wordt geadviseerd gebruik te maken van de kennis en ervaringen die in Delft aanwezig zijn.
 • Communicatie en informatie met de buurt, de huidige gebruikers van De Staal en de omgeving, via aparte website, wordt als zeer positief beoordeeld.
Veelgestelde vragen

VERKEER & VEILIGHEID

Hoe zit het met het sluipverkeer door de Vrijeban als je de (Staal)weg omlegt?
Verkeer & Veiligheid
Hier is rekening mee gehouden. De nieuwe Staalweg wordt gezien als een buurtontsluitingsweg en is geen wijkontsluiting. Dit is zeker een aandachtspunt voor ons in de verdere uitwerking.
Zijn er een duidelijke verkeersroutes voor fietsers en wandelaars?
Verkeer & Veiligheid
De bestaande langzaamverkeersroutes langs de Stille Putten en de Oostpoortweg zullen worden gehandhaafd. Er komt geen specifieke nieuwe langzaamverkeersroute door het plangebied heen. Uitgangspunt in dit plan is een buurtstraat inrichting -al dan niet met drempels- waar het autoverkeer alleen bestemmingsverkeer is.
De groene geluidswal, gaat dat goed werken?
Verkeer & Veiligheid
Uit diverse onderzoeken blijkt dat een groene geluidswal of talud een positief effect heeft op de reductie van het geluid van de snelweg naar de achterliggende omgeving. Afhankelijk van de hoogte zal de geluidsreductie worden verbeterd.
Betekent aansluiting van de nieuwe weg op de Van Lodensteynstraat een toename van het verkeer?
Verkeer & Veiligheid
In dit plan is er geen doorgaande route naar de Delftse Hout gepland. De toename van het autoverkeer zal daarom beperkt blijven tot de auto’s van de bewoners van de nieuwbouwwoningen in het plangebied. Geen doorgaande route naar de Delftse Hout wat Novaform betreft.
Verdwijnt de huidige OV halte?
Verkeer & Veiligheid
De huidige openbaar vervoershalte blijft bestaan. We zullen de situatie door het omleggen van de huidige Staalweg optimaliseren zodat het veiliger en overzichtelijker wordt voor al het verkeer.
Komt er een verbinding met het bedrijventerrein aan de overzijde van de A13?
Verkeer & Veiligheid
Nee, er komt geen directe nieuwe verbinding vanuit ons plangebied naar het aan de overzijde gelegen bedrijventerrein. Dit omdat we geen doorgaande bedrijvenroute willen introduceren, maar een verbetering van de bestaande ontsluiting willen organiseren voor de buurt en haar bewoners.

SUGGESTIES VAN DE GEMEENTE DELFT

VERKEER & VEILIGHEID
 • De Staal multimodaal. De plek moet goed ontsloten worden, dat betekent multimodaal. Naast auto’s moet ook gekeken worden naar de aansluiting op het Openbaar Vervoer. Bij een autoparkeergarage horen ook fietsenstalling-mogelijkheden zoals in het gemeentelijke fiets actieplan is beschreven. Ook het gebruik van water voor recreatief of toeristische vervoer zien we graag in de plannen terugkomen.
 • Het verleggen van de Staalweg levert een sterke verbetering als erftoegangsweg en hoofdfietsroute op.
 • Inpassingsmogelijkheden voor het stallen van touringcars in de nieuwbouwplannen belonen.
DENK MEE

UW MENING TELT

DENK MEE!